ממשלת ישראל הקימה מנהלה לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי


הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 בנובמבר 2015  

 הממשלה דנה בעניין הקמת מנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי, והחליטה כדלקמן:

1. להקים במשרד לשיתוף פעולה אזורי מינהלה לפיתוח חברתי- כלכלי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי.

2. המינהלה תשמש גוף שמטרתו להביא למיצוי הפוטנציאל החברתי והכלכלי של אוכלוסיית הדרוזים והצ'רקסיים, בין היתר, בדרך של עידוד פעילות כלכלית יצרנית ועסקית בתוך מגזרים אלו, הגברת שילובם בכלכלה הלאומית הרחבה, קידום החינוך, הרווחה, התעסוקה, תשתיות התחבורה, קידום הרשויות המקומיות ופיתוח תחום התיירות.

3. המינהלה תפעל במסגרת הארגונית של המשרד לשיתוף פעולה אזורי. מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, בתיאום עם משרד האוצר ונציבות שירות המדינה, יגבש בתוך 30 ימים, את המבנה הארגוני של המינהלה, לרבות קביעת התקנים, ואופן גיוס ותנאי השירות של ראש המינהלה, בדומה לרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים.

4. המינהלה תקיים תהליכי מעקב ובקרה אחר יישום החלטות הממשלה הנוגעות למגזרים הדרוזי והצ'רקסי.

5. המינהלה תתוקצב בבסיס התקציב של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

6. לתקן את סעיף 34 להחלטת הממשלה מס' 59 מיום 7.6.2015, בנושא תכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים 2020-2016, באופן שבכל מקום בו כתוב – "משרד  ראש הממשלה", יבוא – "המשרד לשיתוף פעולה אזורי". נציג משרד ראש הממשלה יהיה חבר בוועדת ההיגוי הפועלת לפי סעיף 34(ד) להחלטה האמורה.

7. אין בהקמתה של המינהלה או בתפקידיה כדי לפגוע במעמדם, אחריותם או סמכויות הביצוע של משרדי הממשלה, בתחום סמכותם, לטיפול באוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.